Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2009

Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Ν. Μαμάσης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2009, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 1, 116 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 2009.

[doc_id=913]

[Ελληνικά]

Το διαχειριστικό σχέδιο του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το έτος 2009 αποτελεί προσαρμογή του αντίστοιχων σχεδίων της περιόδου 2000-2002. Στο σχέδιο περιγράφεται το υδροδοτικό σύστημα (υδατικοί πόροι και τεχνικά έργα) και οι ιδιαιτερότητές του. Δίνονται αναλυτικά στοιχεία ανά χρήση και προβλέψεις για τη ζήτηση νερού το έτος 2020, και αναλύονται τα ιστορικά δείγματα των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων. Διερευνώνται διάφορες πολιτικές διαχείρισης του υδροσυστήματος, με εφαρμογή των λογισμικών Κασταλία και Υδρονομέας, τα οποία αναπτύχθηκαν στα πλαίσια προηγούμενης ερευνητικής συνεργασίας και αναβαθμίστηκαν στα πλαίσια του παρόντος έργου. Αρχικά, εξετάζονται θεωρητικά σενάρια για την εκτίμηση του υδατικού του συστήματος, για διάφορες πολιτικές χρήσης των γεωτρήσεων και για διάφορες διατάξεις έργων. Στη συνέχεια, εξετάζονται πέντε επιχειρησιακά διαχειριστικά σενάρια, που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος σε ορίζοντα δεκαετίας και αναλύονται οι στατιστικές προγνώσεις διαφόρων μεγεθών του συστήματος μέχρι το πέρας του 2009.

PDF Πλήρες κείμενο (2341 KB)

Σχετικό έργο: Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Α. Ευστρατιάδης, Προσομοίωση και βελτιστοποίηση διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Αθήνας, 28 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2012.
2. S. Baki, I. Koutiva, and C. Makropoulos, A hybrid artificial intelligence modelling framework for the simulation of the complete, socio-technical, urban water system, 2012 International Congress on Environmental Modelling and Software, Managing Resources of a Limited Planet, Leipzig, International Environmental Modelling and Software Society, 2012.
3. I. Koutiva, and C. Makropoulos, Exploring the effects of alternative water demand management strategies using an agent-based model, Water, 11 (11), 2216, doi:10.3390/w11112216, 2019.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Rozos, E., An assessment of the operational freeware management tools for multi-reservoir systems, Water Science and Technology: Water Supply, ws2018169, doi:10.2166/ws.2018.169, 2018.