Προσομοίωση και βελτιστοποίηση διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Αθήνας

Α. Ευστρατιάδης, Προσομοίωση και βελτιστοποίηση διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Αθήνας, 28 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2012.

[doc_id=885]

[Ελληνικά]

Εισάγεται η έννοια της συστημικής προσέγγισης στη διαχείριση των υδατικών πόρων και δίνονται ορισμένα στοιχειώδη διαχειριστικά προβλήματα. Παρουσιάζεται το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας και εξηγούνται τα διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητάς τους. Με τη μορφή ερωτημάτων, εξηγείται το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης του συστήματος, μέσω του λογισμικού Υδρονομέας, που περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες: (α) σχηματοποίηση υδροσυστήματος σε περιβάλλον Η/Υ, (β) δεδομένα εισόδου μαθηματικού μοντέλου, (γ) διαχείριση υδρολογικής αβεβαιότητας μέσω στοχαστικής προσομοίωσης, (δ) παραγωγή συνθετικών χρονοσειρών εισροών, (ε) παραμετροποίηση κανόνων λειτουργίας ταμιευτήρων και γεωτρήσεων, (στ) τοποθέτηση προβλήματος προσομοίωσης, (ζ) αναγωγή προσομοίωσης σε πρόβλημα βήμα-προς-βήμα γραμμικής βελτιστοποίησης των ροών ενός εννοιολογικού δικτύου, (η) αποτελέσματα προσομοίωσης και κριτήρια αξιολόγησης διαχειριστικών πολιτικών, (θ) βελτιστοποίηση διαχειριστικής πολιτικής. Τέλος, δίνονται παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου, σε προβλήματα στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακής διαχείρισης του συστήματος και εκτίμησης του κόστους άντλησης.

PDF Πλήρες κείμενο (1627 KB)

Σημείωση:

Παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων", 9ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, A parametric rule for planning and management of multiple reservoir systems, Water Resources Research, 33 (9), 2165–2177, doi:10.1029/97WR01034, 1997.
2. D. Koutsoyiannis, and C. Onof, A computer program for temporal rainfall disaggregation using adjusting procedures (HYETOS), 25th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 2, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.33488.10243, European Geophysical Society, 2000.
3. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, An evolutionary annealing-simplex algorithm for global optimisation of water resource systems, Proceedings of the Fifth International Conference on Hydroinformatics, Cardiff, UK, 1423–1428, doi:10.13140/RG.2.1.1038.6162, International Water Association, 2002.
4. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.
5. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ε. Ρόζος, Χ. Καρόπουλος, Α. Νασίκας, Ε. Νεστορίδου, και Δ. Νικολόπουλος, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2002–2003, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 14, 215 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2002.
6. D. Koutsoyiannis, and A. Economou, Evaluation of the parameterization-simulation-optimization approach for the control of reservoir systems, Water Resources Research, 39 (6), 1170, doi:10.1029/2003WR002148, 2003.
7. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.
8. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and D. Xenos, Minimizing water cost in the water resource management of Athens, Urban Water Journal, 1 (1), 3–15, doi:10.1080/15730620410001732099, 2004.
9. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της διαχείρισης υδατικών συστημάτων «ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 9, 91 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2007.
10. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Ν. Μαμάσης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2009, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 1, 116 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 2009.
11. Χ. Μακρόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Εκτίµηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του υδροσυστήµατος, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.