Εμπειρίες από την εκπόνηση του σχεδίου προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων

Δ. Κουτσογιάννης, Εμπειρίες από την εκπόνηση του σχεδίου προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων, Ημερίδα για το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας, Αθήνα, Υπουργείο Ανάπτυξης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Κέντρο Ερευνών και Προγραμματισμού, 1997.

[doc_id=93]

[Ελληνικά]

Σε μια συγκυρία εκδήλωσης έντονου κοινωνικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος για τη διαχείριση υδατικών πόρων, το Υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε στην εκπόνηση μιας αρχικής μελέτης (σχεδίου προγράμματος) σε συνεργασία με ομάδες του ΕΜΠ, ΙΓΜΕ και ΚΕΠΕ (στα πλαίσια ερευνητικού έργου). Τα κύρια προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της μελέτης μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες που αφορούν (α) στα δεδομένα, (β) στη σαφήνεια των στόχων, (γ) στην εμπειρία των ομάδων εργασίας, και (δ) στη συνεργασία ομάδων διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου και τρόπου δουλειάς. Για μια συστηματικότερη αποτίμηση αυτών των προβλημάτων γίνεται αναδρομή σε βασικές έννοιες και μεθοδολογίες της διαχείρισης υδατικών πόρων, και αναφορά σε παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία. Προκύπτει έτσι ότι ορισμένα από τα προβλήματα (α, γ) μπορούν να επιλυθούν μελλοντικά με μια οργανωμένη προσπάθεια ενώ άλλα (β, δ) έχουν δομικό χαρακτήρα, αλλά πάντως μπορεί να αμβλύνονται σταδιακά.

PDF Πλήρες κείμενο (186 KB)