Διερεύνηση έργων για την παροχή βοήθειας στις αναπτύσσομενες χώρες με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Α. Ντούρος, Διερεύνηση έργων για την παροχή βοήθειας στις αναπτύσσομενες χώρες με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, MSc thesis, Ιούνιος 2009.

[doc_id=931]

[Ελληνικά]

Η διάκριση των χωρών σε αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης της οικονομικής και κοινωνικής ευημερία μιας χώρας, όπως και της γενικότερης αναπτυξιακή της δραστηριότητας. Η διαδικασία αυτή, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 στα πλαίσια μιας συστηματικής ανάλυσης του προβλήματος της οικονομικής ανάπτυξης, έρχεται να επιβεβαιώσει την ύπαρξη δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων, του αναπτυσσόμενου και του αναπτυγμένου. Πρόκειται για δυο κόσμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές ανάγκες και τεράστιες διαφορές να τους χωρίζουν σε πάρα πολλούς τομείς. Οι αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν μια μεγάλη και εξαιρετικά διαφοροποιημένη ομάδα χωρών. Πρόκειται για χώρες που παρουσιάζουν διαφορετικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες η καθεμία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία (π.χ. χαμηλό βιοτικό επίπεδο, χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα, χαμηλή παραγωγικότητα, μεγάλοι ρυθμοί πληθυσμιακής αύξησης, κ.α.), τα οποία αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των περισσοτέρων από αυτές. Μέσα από την εργασία αυτή, καταβάλλεται μια προσπάθεια ενίσχυσης της αναπτυξιακής δραστηριότητας των αναπτυσσόμενων χωρών. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται στην μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τις χώρες αυτές, μέσα από την διερεύνηση έργων και διαδικασιών που μπορούν να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των χωρών αυτών και να βοηθήσουν στην γενικότερη ανάπτυξη τους. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε έργα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το ρόλο που αυτές μπορούν να παίξουν στο μέλλον των αναπτυσσόμενων χωρών. Τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται μία «στροφή» προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις υπάρχουσες συμβατικές μορφές ενέργειας, οδήγησε τον άνθρωπο να αναζητήσει νέες μορφές ενέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες θα καλύψουν τις διάφορες ανάγκες του. Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσιάζει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και όλο και περισσότερα έργα αξιοποίησης αυτών των μορφών ενέργειας υλοποιούνται, συντελώντας και αυτά με το τρόπο τους, όχι μόνο στην ενεργειακή υποστήριξη μιας περιοχής, αλλά και στην τεχνολογική της πρόοδο και την γενικότερη ανάπτυξη της. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αυτές παρουσιάζουν, βάζουν γερά θεμέλια για μια βιώσιμη και φιλικά περιβαλλοντική ανάπτυξη. Ειδική αναφορά, στα έργα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γίνεται στην «Υδριάδα». Η «Υδριάδα» αποτελεί την πρώτη παγκοσμίως πλωτή μονάδα αφαλάτωσης, η οποία λειτουργεί με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα με την αξιοποίηση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή της συγκεκριμένης μονάδας, εργάστηκε μία πολυπληθής ομάδα Ελλήνων επιστημόνων και τεχνιτών, διαφόρων ειδικοτήτων. Στόχος τους ήταν η δημιουργία μιας μονάδας αφαλάτωσης, φιλικής προς το περιβάλλον, η οποία, βασιζόμενη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα βοηθήσει σημαντικά και ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών σε νερό, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης. Η πλωτή μονάδα αφαλάτωσης «Υδριάδα» αποτελεί πρότυπο έργο αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απέσπασε πληθώρα θετικών σχολίων και επιβραβεύσεων από την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, τόσο της χώρας όσο και του εξωτερικού. Στα πλαίσια της παροχής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, πολλοί διεθνείς οργανισμοί (π.χ. Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κ.α.) προχώρησαν στην εξασφάλιση κονδυλίων και κεφαλαίων για την κατασκευή έργων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χρηματοδοτήθηκαν εκατοντάδες έργα σε πολλές χώρες, μέσω διαφόρων προγραμμάτων, βοηθώντας ουσιαστικά τους κατοίκους των χωρών αυτών και προωθώντας την περεταίρω ανάπτυξη των περιοχών τους. Από την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν τα εξής : Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του αναπτυσσόμενου και του αναπτυγμένου κόσμου, σε διαφόρους τομείς (π.χ. βιοτικό επίπεδο, υποδομές, οικονομική κατάσταση, κ.α.), είναι τεράστιες. Παρά τις έντονες και συνεχείς προσπάθειες που γίνονται όλα τα τελευταία χρόνια για την άμβλυνση αυτών των διαφορών, υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμη, ώστε να μην μιλάμε για δύο εντελώς «διαφορετικούς κόσμους». Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τις αναπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες θα βοηθήσει σημαντικά και ουσιαστικά στην περεταίρω ανάπτυξή τους. Ωστόσο, η μεταφορά αυτή ενέχει τον κίνδυνο της αυξανόμενης εξάρτησης του αναπτυσσόμενου από τον αναπτυγμένο κόσμο. Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται με σημαντικούς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία, λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που αυτές παρουσιάζουν σε σχέση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας. Τα σημαντικότερα από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι ο σεβασμός προς το περιβάλλον, το οποίο έχει πληγεί σημαντικά από τον άνθρωπο και τις δραστηριότητες του, καθώς και η δυνατότητα ενεργειακής ανεξαρτησίας μιας χώρας, αφού αποτελούν εγχώριους φυσικούς πόρους. Πολλά κράτη και ομάδες κρατών, λαμβάνουν αποφάσεις για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με απώτερο σκοπό την κάλυψη ενός σημαντικού ποσοστού των ενεργειακών τους αναγκών από αυτές Το κόστος της ανανεώσιμης ενέργειας ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά, μέσα από την συνεχόμενη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθιστώντας την, οικονομικά, ελκυστικότερη Οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν και πρέπει να βασίσουν την ανάπτυξη τους πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στοχεύοντας σε μία βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη και αποφεύγοντας τα λάθη του αναπτυγμένου κόσμου, που αγνόησε συστηματικά και απροκάλυπτα την σημαντική επιβάρυνση που προκάλεσε (και εξακολουθεί να προκαλεί) στο περιβάλλον, η δικιά του αναπτυξιακή δραστηριότητα Ένα μεγάλο μέρος της βοήθειας των διεθνών οργανισμών και των χρηματοοικονομικών φορέων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες αφορά την χρηματοδότηση και την παροχή κονδυλίων για την κατασκευή και λειτουργία έργων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία θα βοηθήσουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την γενικότερη ανάπτυξη των χωρών αυτών.

PDF Πλήρες κείμενο (1632 KB)