Τελική έκθεση

Σ.Μ. Παπαλεξίου, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων, 116 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2009.

[doc_id=939]

[Ελληνικά]

Η έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: (α) παρουσίαση του αντικειμένου του έργου και της ομάδας μελέτης, (β) περιγραφή περιοχής μελέτης (λεκάνη απορροής και υδροσύστημα Βοιωτικού Κηφισού) και συλλογή πρωτογενών γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων, (γ) συλλογή και συμπλήρωση ιστορικών δειγμάτων ημερήσιας βροχόπτωσης στους σταθμούς της περιοχής μελέτης, (δ) στατιστική ανάλυση ιστορικών χρονοσειρών βροχόπτωσης, (ε) ανάπτυξη στοχαστικού μοντέλου προσομοίωσης της ημερήσιας βροχόπτωσης και μεθοδολογία παραγωγής συνθετικών χρονοσειρών, (στ) στατιστική ανάλυση συνθετικών χρονοσειρών ημερήσιας βροχόπτωσης, (ζ) προετοιμασία και προσαρμογή μοντέλου ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ στην περιοχή μελέτης και στοχαστική προσομοίωση μήκους 1000 ετών για την εκτίμηση των ημερήσιων συνθετικών παροχών σε διάφορα σημεία ελέγχου της λεκάνης, (η) ανάλυση των συνθετικών παροχών, με έμφαση στα ακραία γεγονότα, (θ) συμπεράσματα και προτάσεις μελλοντικής έρευνας.

PDF Πλήρες κείμενο (2029 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων