Σχόλια για το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Α. Χριστοφίδης, και Ν. Μαμάσης, Σχόλια για το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 4 pages, 15 Ιανουαρίου 2010.

[doc_id=945]

[Ελληνικά]

Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει συ­νεχώς να τροφοδοτείται με τόση ενέργεια όση κατανα­λώνεται, ενώ οι μονάδες αιολικής και ηλιακής ενέρ­γει­ας έχουν το χαρακτηριστικό ότι δίνουν ενέργεια όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, και όχι όταν τη χρει­αζόμαστε. Η αυξομείωση της παραγωγής των με­γά­λων θερμοηλεκτρικών σταθμών δεν είναι δυ­νατή λό­γω του μεγάλου χρόνου απόκρισης. Έτσι, η ανά­πτυ­ξη των ΑΠΕ δεν θα ωφελή­σει αν δεν συνοδεύεται από ερ­γα­σίες προ­σαρ­μο­γής της υπο­δο­μής, και συγκε­κρι­μένα κατασκευή υδροηλεκτρικ­ών έργων με δυνατότητα απο­θή­κευσης ενέργειας, που πρέ­πει να συνοδεύονται από μελέτες κατανομής του ανέμου στην Ελλάδα και τη νο­τιοανατολική Ευρώπη και διεθνείς συμφωνίες για αν­ταλ­λαγή ενέργειας προ­σαρμοζόμενη σε πραγματικό χρόνο.

Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι οι ΑΠΕ, παρόλο που μπο­ρεί να κρίνονται λιγότερο επιβλαβείς από εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εντούτοις είναι επιβλαβείς, και η ανάπτυξή τους πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι ΑΠΕ δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε προστατευόμενες περιοχές, οι μονάδες δεν πρέπει να είναι διασκορπι­σμένες στο χώρο, και πρέπει να βρίσκονται σε ισορ­ρο­πία με το εκάστοτε τοπίο.

Το νομοσχέδιο «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανε­ώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» χρειάζεται σημαντικές επεμ­βά­σεις, αφενός για να ενταχθεί σε γενικότερη ενεργεια­κή στρατηγική, και αφετέρου για να επιτύχει περιβαλ­λον­τικά φιλική ανάπτυξη των ΑΠΕ. Στην παρούσα μορ­φή του, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει περισ­σότερο κακό παρά καλό. Τέλος, το νομοσχέδιο πρέπει να απο­συνδεθεί από την κλιματική αλλαγή, γιατί, όπως εξη­γούμε, καμία ουσιαστική διαφορά δεν μπορεί να προ­κα­λέσει στο κλίμα, και επομένως το να χρησιμο­ποι­ούμε την κλιματική αλλαγή ως γνώμονα αντί την ενερ­γειακή στρατηγική της χώρας είναι παραπλανητικό.

PDF Πλήρες κείμενο (154 KB)

Σημείωση:

Αυτό το κείμενο υποβλήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο.