Διερεύνηση του σχεδιασμού δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας

Δ. Χατζηχρήστος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Διερεύνηση του σχεδιασμού δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, 5η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1995.

[doc_id=96]

[Ελληνικά]

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε με βασικό στόχο τη διερεύνηση του ρόλου που μπορεί να έχει ένα Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας στη συνολική αξιολόγηση ενός υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης ομβρίων αλλά και τις πιθανές επεμβάσεις βελτίωσης. Η συνολική μελέτη περιλαμβάνει τρία βασικά τμήματα: Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στην εισαγωγή της απαραίτητης πληροφορίας. Το δεύτερο τμήμα στην ανάλυση με μοντέλα προσομοίωσης της επιφάνειας και τον προσδιορισμό της έκτασης που απορρέει σε κάθε φρεάτιο του δικτύου. Το τρίτο αφορά στην κατασκευή ενός ενιαίου θεματικού επιπέδου που περιλαμβάνει τους υπάρχοντες αγωγούς αλλά και τις ιδεατές γραμμές επιφανειακής ροής στους άξονες των δρόμων. Το επίπεδο αυτό αναλύεται στο περιβάλλον NETWORK με το οποίο τελικά γίνεται και ο υδρολογικός και υδραυλικός υπολογισμός των αγωγών. Τα συμπεράσματα είναι ότι τα συστήματα αυτά αυτοδύναμα παρέχουν μια ικανοποιητική δυνατότητα ελέγχου της παροχετευτικότητας των δικτύων. Αν συνδυαστούν με εξειδικευμένα εξωτερικά προγράμματα υδραυλικών υπολογισμών μπορούν να επιτύχουν ακριβέστερη προσομοίωση.

PDF Πλήρες κείμενο (280 KB)