Εκτίμηση περιβαλλοντικών παροχών στο Δέλτα του Αχελώου

A. Varveris, P. Panagopoulos, K. Triantafillou, A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows of Acheloos Delta, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12046, doi:10.13140/RG.2.2.14849.66404, European Geosciences Union, 2010.

[Εκτίμηση περιβαλλοντικών παροχών στο Δέλτα του Αχελώου]

[doc_id=963]

[Αγγλικά]

Ο Αχελώος, ο ποταμός με τη μεγαλύτερη παροχή μεταξύ των ποταμών της Ελλάδας, φιλοξενεί τρία υδροηλεκτρικά φράγματα, ενώ δύο ακόμη φράγματα είναι υπό κατασκευή. Επιπρόσθετα, υπάρχουν σχέδια για μερική εκτροπή του ποταμού προς ένα γειτονικό υδατικό διαμέρισμα, για άρδευση και υδροηλεκτρική ανάπτυξη. Το Δέλτα του Αχελώου θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς Μεσογειακούς υγροτόπους, λόγω της οικολογικής του σημασίας, περιλαμβανομένης της ιχθυοπανίδας. Στη μελέτη αυτή έχουμε ως στόχο να επαναπροσδιορίσουμε την οικολογική ροή και να προτείνουμε μια πολιτική διαχείρισης των εκροών, από τον πλέον κατάντη ταμιευτήρα (Στράτος), ώστε να προστατευτεί το οικοσύστημα στο Δέλτα του Αχελώου. Εκπονείται μια υδρολογική ανάλυση για την ανακατασκευή των φυσικοποιημένων παροχών κατά μήκος του ποταμού, σε ημερήσια βάση, η οποία συνοδεύεται από μια λεπτομερή αποτίμηση εναλλακτικών μεθοδολογιών για την εκτίμηση της οικολογικής ροής. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, καθορίζεται η αντίστοιχη πολιτική διαχείρισης των υδατικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του υδροηλεκτρικού σταθμού και των σχετικών υδραυλικών έργων.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14849.66404

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Efstratiadis, A. Tegos, A. Varveris, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows under limited data availability – Case study of the Acheloos River, Greece, Hydrological Sciences Journal, 59 (3-4), 731–750, doi:10.1080/02626667.2013.804625, 2014.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Fourniotis, N. T., M. Stavropoulou-Gatsi and I. K. Kalavrouziotis, Acheloos River: The timeless, and since ancient period, contribution to the development and environmental upgrading of Western Greece, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul-Turkey, 420-428, 2012.
2. Fourniotis, N. T., A proposal for impact evaluation of the diversion of the Acheloos River on the Acheloos estuary in Western Greece, International Journal of Engineering Science and Technology, 4(4), 1792-1802, 2012.