Αναζήτηση συσχέτισης μεταξύ κλιματικών δεικτών μακράς κλίμακας και μετεωρολογικής ξηρασίας στην Ελλάδα

Ε. Ιακωβίδου, Αναζήτηση συσχέτισης μεταξύ κλιματικών δεικτών μακράς κλίμακας και μετεωρολογικής ξηρασίας στην Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, 169 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2010.

[doc_id=964]

[Ελληνικά]

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση της δυνατότητας πρόβλεψης της μετεωρολογικής ξηρασίας στην Ελλάδα, καθώς και συνθηκών ξηρότητας γενικότερα, όσο και η αναζήτηση κάποιων ενδεικτικών μηχανισμών της ατμόσφαιρας, που προκαλούν κλιματικές διασυνδέσεις μεταξύ περιοχών του πλανήτη που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Οι πιο χαρακτηριστικοί κλιματικοί δείκτες μακράς κλίμακας που περιγράφουν τέτοιες διασυνδέσεις είναι οι δείκτες NAO και ENSO34. Ο πρώτος καταγράφει τη διαφορά πίεσης στην επιφάνεια της θάλασσας ανάμεσα στο σύστημα υψηλής πίεσης στις Αζόρες και στο σύστημα χαμηλής πίεσης στην Ισλανδία και ο δεύτερος την απόκλιση από τη μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή 5°Ν-5°S, 170°E-120°W στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό. Οι παραπάνω δείκτες συσχετίστηκαν με τα βροχομετρικά δεδομένα 7 πόλεων του ελλαδικού χώρου, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς το βροχομετρικό καθεστώς τους. Με εξαγωγή συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των χρονοσειρών και περαιτέρω ανάλυση με κυρίως γραφική απεικόνιση, επιχειρήθηκε η εύρεση πιθανών διασυνδέσεων μεταξύ των ακραία χαμηλών τιμών της βροχόπτωσης σε διάφορες χρονικές κλίμακες (μήνα, εποχής, έτους) και των μέσων τιμών των δεικτών σε περιόδους (μήνα, εποχή), που προηγούνται της εμφάνισης των τιμών αυτών. Ωστόσο, παρά τη διεξοδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, δεν εντοπίστηκαν ισχυρές συσχετίσεις με τους εν λόγω κλιματικούς δείκτες, γεγονός που ενισχύει την άποψη πως το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα είναι πολύ περίπλοκο για να περιγραφεί στο σύνολο του μόνο με απλουστευμένους κλιματικούς δείκτες και ότι η επίδραση των συγκεκριμένων φαινομένων στο κλίμα της Ελλάδας είναι έμμεση και αμυδρή.

PDF Πλήρες κείμενο (2890 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: