Μελέτη της γεωγραφικής κατανομής υδρομετεωρολογικών μεταβλητών με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας

Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη της γεωγραφικής κατανομής υδρομετεωρολογικών μεταβλητών με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 5η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1995.

[doc_id=97]

[Ελληνικά]

Εξετάζεται η γεωγραφική κατανομή των υδρολογικών και μετεωρολογικών μεταβλητών στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκαν τα ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα 71 σταθμών και τα μηνιαία δεδομένα θερμοκρασίας 18 σταθμών. Τα πρωτογενή και παράγωγα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε σχεσιακή βάση δεδομένων INGRES και η χρήση τους επιτυγχάνεται με τη σύνδεση της βάσης με το σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας Arc-Info. Με βάση τις σημειακές μετρήσεις υπολογίζεται η επιφάνεια της μεταβλητής με τη χρήση μεθόδων που υποστηρίζονται άμεσα ή έμμεσα από το Arc-Info. Οι επιφάνειες παρουσιάζονται με τη χρήση κατάλληλης χρωματικής κλίμακας που αντιστοιχίζει τα διαστήματα του πεδίου τιμών τις μεταβλητής με χρώματα. Η στατιστική ανάλυση των επιφανειών γίνεται με τον υπολογισμό στατιστικών επιφανειών (μέσης τιμής, τυπικής απόκλισης, συντελεστή διασποράς).

PDF Πλήρες κείμενο (9985 KB)