Σχετικά με την ουρά της πιθανοτικής κατανομής της βροχής: εκθετικού τύπου, τύπου δύναμης, ή κάτι άλλο;

S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, On the tail of the daily rainfall probability distribution: Exponential-type, power-type or something else?, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-11769-1, doi:10.13140/RG.2.2.36660.04489, European Geosciences Union, 2010.

[Σχετικά με την ουρά της πιθανοτικής κατανομής της βροχής: εκθετικού τύπου, τύπου δύναμης, ή κάτι άλλο;]

[doc_id=977]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36660.04489