Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης Σπερχειού

Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης Σπερχειού, Σπερχειός 2000+, Πρακτικά ημερίδας, Λαμία, 89–98, doi:10.13140/RG.2.2.15334.63047, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.

[doc_id=98]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζονται και αναλύονται τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης του ποταμού Σπερχειού. Για τους σκοπούς της εργασίας, έγινε συλλογή και επεξεργασία όλων των υδρολογικών μετρήσεων της λεκάνης του Σπερχειού, οι οποίες ξεκινούν από το 1949, καθώς και μετρήσεων γειτονικών λεκανών. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις υδρομετρήσεις στις θέσεις Γέφυρα Καστριού και Γέφυρα Κομποτάδων οι οποίες δεν είχαν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Από τα δείγματα που σχηματίστηκαν προκύπτει η εκτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού του Σπερχειού, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά στο υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, παρουσιάζεται ανάλυση τάσεων των χρονοσειρών βροχής και απορροής, από την οποία διαφαίνεται η ύπαρξη πτωτικών τάσεων και στα δύο μεγέθη. Τέλος, γίνεται πρόγνωση των πλημμυρικών παροχών σε διάφορες θέσεις, κατά μήκος του Σπερχειού για διάφορες περιόδους επαναφοράς.

PDF Πλήρες κείμενο (240 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15334.63047