Μερικά θέματα μεθοδολογίας στη διαχείριση των υδατικών πόρων υπό το πρίσμα των σύγχρονων γνώσεων και αναγκών

Δ. Κουτσογιάννης, Μερικά θέματα μεθοδολογίας στη διαχείριση των υδατικών πόρων υπό το πρίσμα των σύγχρονων γνώσεων και αναγκών, Η Ορθολογική Διαχείριση Υδρολογικών Λεκανών: Προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, doi:10.13140/RG.2.2.35506.61127, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010.

[doc_id=987]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης υδροσυστημάτων στηριγμένο στο τρίπτυχο παραμετροποίηση – προσομοίωση – βελτιστοποίηση. Η παραμετροποίηση αποσκοπεί στην φειδωλή μαθηματική αναπαράσταση του τρόπου διαχείρισης ενός υδροσυστήματος στη βάση παραμετρικών κανόνων ελέγχου. Η προσομοίωση περιλαμβάνει τόσο τη στοχαστική αναπαράσταση των αβέβαιων μελλοντικών υδρολογικών μεταβλητών του υδροσυστήματος, όσο και στην πιστή αναπαράσταση της λειτουργίας του υδροσυστήματος για δεδομένες εισόδους και δεδομένους κανόνες λειτουργίας. Τέλος, η βελτιστοποίηση αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κανόνων λειτουργίας εκείνων που, για δεδομένες αρχικές συνθήκες και δεδομένο επίπεδο υδρολογικής αβεβαιότητας, βελτιστοποιούν ένα σύνολο κριτηρίων, στα οποία περιλαμβάνεται η αξιοπιστία και η οικονομικότητα. Η μεθοδολογία αυτή είναι θεωρητικά θεμελιωμένη και γενικευμένη ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορους τύπους προβλημάτων και υδροσυστημάτων. Το θέμα της υδρολογικής αβεβαιότητας στις μελλοντικές συνθήκες, καθώς και του τρόπου μοντελοποίησής της αναλύεται διεξοδικά. Επίσης, γίνεται μνεία στην ενεργειακή συνιστώσα των υδροσυστημάτων, η οποία στην παρούσα συγκυρία της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποκτά καίρια σημασία, λόγω της μοναδικής δυνατότητας των υδροηλεκτρικών έργων για αποθήκευση ενέργειας. Ως παραδείγματα εφαρμογής της μεθοδολογίας παρουσιάζονται οι περιπτώσεις του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας και του υδροσυστήματος Αχελώου-Θεσσαλίας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35506.61127