Δημιουργία χαρτών κινδύνου πλημμύρας και χαρτών διακινδύνευσης πλημμύρας με βάση την Οδηγία 2007/60

Κ. Θεουλάκης, Δημιουργία χαρτών κινδύνου πλημμύρας και χαρτών διακινδύνευσης πλημμύρας με βάση την Οδηγία 2007/60, Μεταπτυχιακή εργασία, 154 pages, Αθήνα, Ιούλιος 2010.

[doc_id=997]

[Ελληνικά]

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο την εκπόνηση χαρτών πλημμυρικού κινδύνου και χαρτών πλημμυρικής διακινδύνευσης βάση των επιταγών της Οδηγίας 2007/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα. Έγινε διερεύνηση των εφαρμογών της Οδηγίας 2007/60 από τα κράτη-μέλη, τυποποίηση ενός μεθοδολογικού πλαισίου προσομοίωσης πλημμύρας μέσω της αξιοποίησης των υπολογιστικών δυνατοτήτων λογισμικών επεξεργασίας και οπτικοποίησης της υδρολογικής, υδραυλικής και γεωγραφικής πληροφορίας και τελικά εκπόνηση χαρτών πλημμυρικού κινδύνου και χαρτών πλημμυρικής διακινδύνευσης, με υιοθέτηση επιλεγμένων στοιχείων από το πλήθος των ήδη παραχθέντων από τα κράτη-μέλη χαρτών.

PDF Πλήρες κείμενο (9068 KB)