Τροχιακή κλιματική θεωρία και δυναμική Hurst-Kolmogorov

Y. Markonis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Orbital climate theory and Hurst-Kolmogorov dynamics, 11th International Meeting on Statistical Climatology, Edinburgh, doi:10.13140/RG.2.2.31312.30724, International Meetings on Statistical Climatology, University of Edinburgh, 2010.

[Τροχιακή κλιματική θεωρία και δυναμική Hurst-Kolmogorov]

[doc_id=998]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.31312.30724