Πιο δημοφιλή έγγραφα (2010)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

On the credibility of climate predictions (3923 επισκέψεις) >>>

A random walk on water >>>

A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships >>>

Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons >>>

The Hurst phenomenon and fractional Gaussian noise made easy >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα (10 490 επισκέψεις) >>>

Τεχνική Υδρολογία >>>

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα >>>

Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 1 >>>

Στατιστική Υδρολογία >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Urban water engineering and management in ancient Greece (1208 επισκέψεις) >>>

Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series >>>

Reservoir yield-reliability relationship and frequency of multi-year droughts for scaling and non-scaling reservoir inflows >>>

On the appropriateness of the Gumbel distribution for modelling extreme rainfall >>>

Climate, water and health in ancient Greece >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας (5863 επισκέψεις) >>>

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων >>>

Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό Υδρογνώμων έκδοση 4 >>>

Υδρογνώμων έκδοση 4 - Οδηγός χρήστη >>>

Τελική Έκθεση, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Η επίδραση του αναγλύφου στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία (1098 επισκέψεις) >>>

Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στην Ελληνική επικράτεια >>>

Βιομηχανική δραστηριότητα κατασκευής σωλήνων στην Ελλάδα >>>

Κατάστρωση όμβριων καμπυλών με ελλιπή δεδομένα >>>

Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο >>>

6. Προϊόντα λογισμικού

Υδρογνώμων - Σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρομετεωρολογικών σταθμών και χρονοσειρών (1299 επισκέψεις) >>>

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα >>>

Ζυγός - Αδιαμέριστο εννοιολογικό μοντέλο λεκάνης απορροής >>>

Υδρονομέας - Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδροσυστημάτων >>>

RMM-NTUA, Μοντέλο λειτουργίας ταμιευτήρων >>>