Πιο δημοφιλή έγγραφα (2012)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

On the credibility of climate predictions (2207 επισκέψεις) >>>

A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships >>>

Climatic variability over time scales spanning nine orders of magnitude: Connecting Milankovitch cycles with Hurst–Kolmogorov dynamics >>>

Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability >>>

Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα (8813 επισκέψεις) >>>

Τεχνική Υδρολογία >>>

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα >>>

Σημειώσεις Στοχαστικών Μεθόδων στους Υδατικούς Πόρους >>>

Σχεδιασμός Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization (3994 επισκέψεις) >>>

Optimal infilling of missing values in hydrometeorological time series >>>

Long-term properties of annual maximum daily river discharge worldwide >>>

Το κλίμα αλλάζει … εδώ και 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια >>>

Climate, water and health in ancient Greece >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας (2903 επισκέψεις) >>>

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων >>>

Υδρογνώμων έκδοση 4 - Οδηγός χρήστη >>>

Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό Υδρογνώμων έκδοση 4 >>>

A simple Monte Carlo methodology to calculate generalized approximate confidence intervals >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο (1967 επισκέψεις) >>>

Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων, με έμφαση στη βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων >>>

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα στις ορεινές περιοχές και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον >>>

Κλιματικός Άτλας της Ελλάδας >>>

Πληροφοριακό σύστημα αρχαίων ελληνικών υδραυλικών έργων >>>

6. Προϊόντα λογισμικού

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα (1071 επισκέψεις) >>>

Υδρογνώμων (hydrognomon.org) – Εργαλείο επεξεργασίας υδρολογικών χρονοσειρών >>>

Υδρόγειος 2.1 - Γεω-υδρολογική προσομοίωση λεκάνης απορροής >>>

Υδρονομέας - Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδροσυστημάτων >>>

Κασταλία - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών διεργασιών >>>

7. Ιστολόγια (αναρτημένα το 2012)

Πήρα τρία! (3636 επισκέψεις) >>>

Οι υποψήφιοι για το Συμβούλιο του ΕΜΠ >>>

Παθητικοί ψηφοφόροι ή ενεργοί πανεπιστημιακοί; >>>

Χαζεύοντας το Google Scholar >>>

Ιούδες και Λούθηροι >>>

8. Βίντεο

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στον Αλιάκμονα (252 επισκέψεις) >>>

Υδρομετρικός σταθμός Σεληνούντα >>>

Εκδρομή στον Μόρνο-Υδροδοτικό Σύστημα της Αθήνας 2012 >>>

Εκδρομή στο Βόλο και τη Λίμνη Πλαστήρα 2008 >>>

Εκδρομή στο Βόλο και τη Λίμνη Πλαστήρα 2011 >>>