Πιο δημοφιλή έγγραφα (2014)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails (4198 επισκέψεις/λήψεις) >>>

On the credibility of climate predictions >>>

Climate change, the Hurst phenomenon, and hydrological statistics >>>

A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships >>>

One decade of multiobjective calibration approaches in hydrological modelling: a review >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα (20042 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Τεχνική Υδρολογία >>>

Σημειώσεις Στοχαστικών Μεθόδων στους Υδατικούς Πόρους >>>

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα >>>

Σχεδιασμός Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization (3603 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Το κλίμα αλλάζει … εδώ και 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια >>>

Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series >>>

Why (and how) to write and publish a scientific paper in hydrology? >>>

On the appropriateness of the Gumbel distribution for modelling extreme rainfall >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας (4842 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων >>>

Προγράμματα προσομοίωσης της σχέσης βροχής-απορροής >>>

Υδρογνώμων έκδοση 4 - Οδηγός χρήστη >>>

Βάση και προγράμματα επεξεργασίας μηνιαίων υδρολογικών δεδομένων >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Κλιματικός Άτλας της Ελλάδας (3096 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο >>>

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρονική εξέλιξη - σύγκριση >>>

Regionalization of flow duration curves in flow regimes of intermittent streams >>>

Κατάρτιση πλημμυρικών χαρτών σύμφωνα με την Οδηγία 2007 / 60 / ΕΕ. Εφαρμογή στη λεκάνη του Σπερχειού >>>

6. Προϊόντα λογισμικού

Υδρόχθων - Εκτίμηση υδραυλικών παραμέτρων υδροφορέα (30331 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Κασταλία - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών διεργασιών >>>

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα >>>

Υδρόγειος 2.1 - Γεω-υδρολογική προσομοίωση λεκάνης απορροής >>>

Υδρογνώμων (hydrognomon.org) – Εργαλείο επεξεργασίας υδρολογικών χρονοσειρών >>>

7. Ιστολόγια (αναρτημένα το 2014)

My reviews to IPCC AR5 WGII (3291 επισκέψεις) >>>

The revenge of the incompetent >>>

Goodbye to Mathios Karlaftis (1969-2014) >>>

Τόπο στα γηρατειά >>>

Περί εργαστηρίων και διευθυντών >>>

8. Βίντεο

Εκδρομή στο υδροσύστημα Αώου (163 επισκέψεις) >>>

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στον Αλιάκμονα >>>

Υδρομετρικός σταθμός Σεληνούντα >>>

Επίσκεψη σε τεχνικά έργα της Θεσσαλίας >>>

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στον Αχελώο >>>