Πιο δημοφιλή έγγραφα (2016)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails (5829 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability >>>

Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice >>>

A random walk on water >>>

On the credibility of climate predictions >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων – Υδρευτικά Έργα (23 909 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Τεχνική Υδρολογία >>>

Σχεδιασμός Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης >>>

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα >>>

Σημειώσεις Στοχαστικών Μεθόδων στους Υδατικούς Πόρους >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Climate, water and health in ancient Greece (2630 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series >>>

Rainfall disaggregation methods: Theory and applications >>>

On the appropriateness of the Gumbel distribution for modelling extreme rainfall >>>

Effects of Medieval Warm Period and Little Ice Age on the hydrology of Mediterranean region >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (10 580 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας >>>

WATer pathways towards the non-deterministic future of renewable enERGY (WATERGY) >>>

Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων >>>

Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό Υδρογνώμων (έκδοση 4) >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Κλιματικός Άτλας της Ελλάδας (2427 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο >>>

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρονική εξέλιξη - σύγκριση >>>

Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για το βέλτιστο σχεδιασμό υβριδικού συστήματος υδροηλεκτρικής - αιολικής ενέργειας. Διερεύνηση με βάση το υδροσύστημα Αλιάκμονα >>>

Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων >>>

6. Προϊόντα λογισμικού

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα (9696 επισκέψεις/λήψεις) >>>

MuDRain - Πρόγραμμα πολυμεταβλητού στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων >>>

EAS/MEAS/SEEAS - Εξελικτικοί αλγόριθμοι ανόπτησης-απλόκου για ολική και πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση >>>

Υδρονομέας – Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδροσυστημάτων >>>

Κασταλία - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών διεργασιών >>>

7. Ιστολόγια (αναρτημένα το 2016)

ΕΔΙΠ, Λέκτορες, Γραμματείς, Φαρισαίοι (729  επισκέψεις) >>>

ΠΠΕ Εξ >>>