Πιο δημοφιλή έγγραφα (2017)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability (4863 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice >>>

Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems >>>

Scale of water resources development and sustainability: Small is beautiful, large is great >>>

On the credibility of climate predictions >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων – Υδρευτικά Έργα (11 454 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Probability and statistics for geophysical processes >>>

Σχεδιασμός Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης >>>

Τεχνική Υδρολογία >>>

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series  (2817 επισκέψεις/λήψεις) >>>

ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας >>>

Το κλίμα αλλάζει … εδώ και 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια >>>

Rainfall disaggregation methods: Theory and applications >>>

Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας (8690 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων >>>

Σύστημα προσομοίωσης του υδρολογικού κύκλου στη λεκάνη Β. Κηφισού >>>

WATer pathways towards the non-deterministic future of renewable enERGY (WATERGY) >>>

Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο (2245 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για το βέλτιστο σχεδιασμό υβριδικού συστήματος υδροηλεκτρικής - αιολικής ενέργειας. Διερεύνηση με βάση το υδροσύστημα Αλιάκμονα >>>

Ανάπτυξη πλαισίου βελτιστοποίησης της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο λογισμικό Υδρονομέας - Διερεύνηση στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας >>>

Κλιματικός Άτλας της Ελλάδας >>>

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρονική εξέλιξη - σύγκριση >>>

6. Προϊόντα λογισμικού

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα (4514 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Υδρονομέας – Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδροσυστημάτων >>>

MuDRain - Πρόγραμμα πολυμεταβλητού στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων >>>

Κασταλία - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών διεργασιών >>>

Υδρογνώμων (hydrognomon.org) - Εργαλείο επεξεργασίας υδρολογικών χρονοσειρών >>>

7. Ιστολόγια (αναρτημένα το 2017)

Αναμνήσεις από τον Νοέμβρη του 1973 (2312 επισκέψεις) >>>

Γρίφοι για νέους ερευνητές >>>