Πιο δημοφιλή έγγραφα (2020)

 

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability (6899 επισκέψεις/λήψεις) >>>

A random walk on water >>>

Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems >>>

Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice >>>

Just two moments! A cautionary note against use of high-order moments in multifractal models in hydrology >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Τεχνική Υδρολογία (10 399 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα  >>>

Σημειώσεις μαθήματος "Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα" >>>

Σημειώσεις μαθήματος «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα» >>>

Σημειώσεις Στοχαστικών Μεθόδων >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Η πολιτική αφετηρία της ατζέντας της κλιματικής αλλαγής (3590 επισκέψεις/λήψεις) >>>

ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας >>>

Υδατικοί πόροι, υποδομές και υπηρεσίες νερού: Ιδιωτικοποίηση ή κοινωνικοποίηση; >>>

Climate, water and health in ancient Greece >>>

Αποτίμηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων με βάση συγκρίσεις με ιστορικές χρονοσειρές >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (9488 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας >>>

Σύστημα προσομοίωσης του υδρολογικού κύκλου στη λεκάνη Β. Κηφισού >>>

WATer pathways towards the non-deterministic future of renewable enERGY (WATERGY) >>>

Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο (2346 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Περιβαλλοντική αξιολόγηση των ρεμάτων της Αττικής. Η περίπτωση της Πικροδάφνης >>>

Επιπτώσεις των πυρκαγιών στην υδρολογία και τη διάβρωση: Η περίπτωση της Πάρνηθας >>>

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρονική εξέλιξη - σύγκριση >>>

Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για το βέλτιστο σχεδιασμό υβριδικού συστήματος υδροηλεκτρικής - αιολικής ενέργειας. Διερεύνηση με βάση το υδροσύστημα Αλιάκμονα >>>

6. Προϊόντα λογισμικού

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα (5006 επισκέψεις/λήψεις) >>>

MuDRain - Πρόγραμμα πολυμεταβλητού στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων >>>

Υδρογνώμων (hydrognomon.org) - Εργαλείο επεξεργασίας υδρολογικών χρονοσειρών >>>

PipePressureFlow - Υπολογισμοί ροής υπό πίεση σε σωλήνες κυκλικής διατομής >>>

AnySim - Στοχαστική προσομοίωση διεργασιών οποιασδήποτε κατανομής και δομής συσχέτισης >>>

7. Ιστολόγια (αναρτημένα το 2020)

Περί υιών και ιών (1725 επισκέψεις) >>>

Challenging conventional wisdom and the conventional peer-review system—a recent experience >>>