Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων – δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

1 έγγραφο.

Presentations and publications in workshops

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Προς ένα εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων, Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.36479.82089, 2007.

    [doc_id=783]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο