Ερευνητική έκθεση – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Εκθέσεις ερευνητικών έργων

  1. D. Koutsoyiannis, and S. Kozanis, A simple Monte Carlo methodology to calculate generalized approximate confidence intervals, Research report, Ανάδοχος: [Not funded], doi:10.13140/RG.2.2.33579.85286, Hydrologic Research Center, 2005.

    [Απλή μεθοδολογία Μόντε Κάρλο για τον υπολογισμό προσεγγιστικών ορίων εμπιστοσύνης]

    [doc_id=692]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο