Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

[proj_id=159]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2010–Δεκέμβριος 2010

Προϋπολογισμός: €110 000

Ανάθεση: Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Project director: Χ. Μακρόπουλος

Το αντικείμενο του έργου είναι (α) η ανάπτυξη μεθοδολογίας και ο υπολογισμός του χρηματοοικονομικού κόστους του αδιύλιστου νερού, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογίας και ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους του αδιύλιστου νερού, (γ) η σύνταξη τελικής έκθεσης για το συνολικό κόστος του αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας.

Έγγραφα: