Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων διανομής υδρευτικού νερού και μελέτη σχεδιασμού - βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους

[proj_id=178]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2012–Αύγουστος 2015

Προϋπολογισμός: €34 422

Ανάθεση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου

Ανάδοχοι:

  1. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου
  3. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  4. ISOTHERM Ltd.
  5. Δήμος Πάφου

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Π. Παπανικολάου

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες: (α) Αναβάθμιση του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, για την υποστήριξη των ερευνητικών αναγκών του έργου, (β) Ανάπτυξη μιας ψηφιακής απεικόνισης ενός επιλεγμένου δικτύου διανομής υδρευτικού νερού (στο Δήμο Πάφου), με συνδυασμένη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, όπως GPS, Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS) και Τηλεπισκόπηση (SRS), (γ) Ανάπτυξη γενικευμένου πλαισίου μοντελοποίησης και συναφών υπολογιστικών-μαθηματικών εργαλείων (ήτοι μοντέλα υδραυλικής προσομοίωσης και πολυκριτηριακοί εξελικτικού αλγόριθμοι), που θα ελεγχθούν για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας του πιλοτικού δικτύου διανομής, (δ) Ανάπτυξη πειραματικής απεικόνισης με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας του δικτύου, (ε) Πειραματική επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των υπολογιστικών εργαλείων και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα εποπτείας τέτοιων συστημάτων και αυτορρύθμισης αντλιών και βαλβίδων. Η κύρια συμβολή του ΕΜΠ αφορά στη μοντελοποίηση του δικτύου, την ανάπτυξη του πλαισίου βελτιστοποίησης και την ολοκλήρωσή τους σε υπολογιστικό σύστημα. Επιπλέον, το ΕΜΠ παρέχει υποστήριξη στη διαμόρφωση των προδιαγραφών για την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού και την υλοποίηση της εργαστηριακής πειραματικής διάταξης.