Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)

[proj_id=180]

Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2014–Ιούλιος 2015

Προϋπολογισμός: €315 000

Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

Πλαίσιο: Αριστεία ΙΙ

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαχείριση των υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, όπου η Υ/Η ενέργεια θα έχει κυρίαρχο ρόλο. Η έννοια της κλίμακας αναφέρεται τόσο στο μέγεθος των ενεργειακών έργων όσο και στη χωρική τους ανάπτυξη, και έχει μείζονα σημασία καθώς η απόδοση αυξάνει με την κλίμακα, ενώ η αβεβαιότητα μειώνεται. Τα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνουν μια συνεκτική στοχαστική-εντροπική θεωρία για την εκτίμηση της αβεβαιότητας των υδρομετεωρολογικών διεργασιών που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας, και ένα σχήμα παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης, εμπνευσμένο από καταξιωμένες συστημικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε σύνθετα προβλήματα διαχείρισης νερού. Το εν λόγω πλαίσιο ολοκληρώνται σε ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) που ενσωματώνει διάφορα εργαλεία λογισμικού. Η μεθοδολογία και το ΣΥΑ ελέγχονται σε μια μεγάλη περιοχή που καλύπτει το 12% της Ελλάδας και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό υδροδυναμικό. Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζεται ως κλειστό και ενεργειακά αυτόνομο σύστημα, ώστε να διερευνήσουμε τις προοπτικές της αειφόρου ανάπτυξης σε περιφερειακή κλίμακα, με αποκλειστική χρήση ΑΠΕ. Υιοθετώντας ανοιχτές πρακτικές, παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα, μεθοδολογίες και εργαλεία, μέσω ποικίλων δράσεων διάχυσης.

Έγγραφα: