Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής

[proj_id=19]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1999–Ιανουάριος 2000

Ανάθεση: UK Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Ανάδοχος: Imperial College, London

Συνεργαζόμενοι: University College London

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: V. S. Isham, H. S. Wheater

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας συλλογής μοντέλων βροχής με ευρείες δυνατότητες εφαρμογής, για την παραγωγή εισόδων σε κατανεμημένα ή συγκεντρωτικά υδρολογικά μοντέλα με βάση δεδομένα από ραντάρ και βροχομετρικούς σταθμούς. Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται χωροχρονικά μοντέλα βροχής, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα και υβριδικά μοντέλα. Στα χωροχρονικά μοντέλα, η βροχή αναπαριστάνεται σε συνεχή χώρο και χρόνο και έτσι μπορεί να συναθροιστεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη χωρική ή χρονική κλίμακα. Τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα αναπαριστάνουν τη σημειακή βροχόπτωση σε ένα αριθμό σημείων αξιοποιώντας και οποιεσδήποτε διαθέσιμες επεξηγηματικές μεταβλητές (π.χ. υψόμετρο, επιδράσεις ομβροσκιάς, απόσταση από τη θάλασσα). Η υβριδική προσέγγιση είναι κατάλληλη για περιπτώσεις περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων και χρησιμοποιεί την τεχνική του χωροχρονικού επιμερισμού της βροχής.

Έγγραφα: