Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση

[proj_id=198]

Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2019–Απρίλιος 2024

Προϋπολογισμός: €120 000

Ανάθεση: Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Project director: Α. Ευστρατιάδης

Κύριος ερευνητής: Η. Παπακωνσταντής

Στόχος του έργου είναι η αναθεώρηση, αναβάθμιση και επέκταση των εργαλείων πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο παλαιότερων ερευνητικών προγραμμάτων, και η εν γένει υποστήριξη της Διεύθυνσης Υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται η εκπόνηση εξειδικευμένων υδρολογικών και διαχειριστικών αναλύσεων, η βελτίωση των υφιστάμενων υπολογιστικών συστημάτων και συναφών μεθοδολογιών στοχαστικής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, η κατάρτιση Διαχειριστικών Σχεδίων, σε ετήσια βάση ή και συχνότερη, εφόσον απαιτείται, και η θεωρητική διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης ενός εργαλείου υποστήριξης των αποφάσεων για τις μεταφορές νερού στο υδροσύστημα, που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε τμήμα του υδραγωγείου Μόρνου.

Έγγραφα: