Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα)

[proj_id=203]

Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2023–Ιούλιος 2023

Προϋπολογισμός: €30 000

Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Θ. Ηλιοπούλου, Δ. Κουτσογιάννης

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η χωρική ενοποίηση στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας των παραμέτρων των όμβριων καμπυλών, όπως αυτές θα προκύψουν σημειακά σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος στο πλαίσιο των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί για την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Η χωρική ενοποίηση αποσκοπεί στην επίτευξη ενός αξιόπιστου μοντέλου όμβριων καμπυλών με χωρικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε κάναβο, με τη λεπτότερη δυνατή χωρική ανάλυση, εκτεινόμενο στο σύνολο της χώρας. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν μέθοδοι χωρικής παρεμβολής με εξομάλυνση καθώς επίσης και νεότερες, πιο αξιόπιστες μεθοδολογίες χωρικής εκτίμησης των παραμέτρων.

Έγγραφα: