Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την υδροδυναμική προσομοίωση του υδροσυστήματος κατάντη του φράγματος Ασωμάτων

[proj_id=204]

Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2024–Μάιος 2024

Προϋπολογισμός: €29 500

Ανάθεση: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Ανάδοχος: Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Project director: Α. Ευστρατιάδης

Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη κατάλληλης υπολογιστικής υποδομής υδροδυναμικής προσομοίωσης του υδροσυστήματος κατάντη του φράγματος Ασωμάτων, στον ποταμό Αλιάκμονα. Η υποδομή αυτή θα εφαρμοστεί για διάφορα σενάρια εκροών διαμέσου του υδροηλεκτρικού σταθμού (ΥΗΣ) και του υπερχειλιστή του φράγματος Ασωμάτων, που θα αποτελέσει το ανάντη όριο της περιοχής μελέτης, έκτασης περίπου 2800 km2, εκ των οποίων περίπου 2200 km2 καταλαμβάνει η λεκάνη απορροής της λεγόμενης Περιφερειακής Τάφρου (Τ66). Τελικό προϊόν θα είναι ένα υπολογιστικό σύστημα μονοδιάστατης ανάλυσης, σε περιβάλλον HEC-RAS, και η σχετική υποδομή σε δεδομένα, ως υπόβαθρα για την υδροδυναμική προσομοίωση και, εν τέλει, εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας των ευάλωτων περιοχών κατάντη του φράγματος Ασωμάτων.