Εθνική τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας - Υδροσκόπιο 2000

[proj_id=49]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1997–Δεκέμβριος 2000

Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Μ. Μιμίκου

Κύριοι ερευνητές: Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Μιμίκου

Έγγραφα: