Ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρομετρικών πληροφοριών

[proj_id=50]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 1991–Μάιος 1993

Προϋπολογισμός: 7 200 000 DRS (περίπου €31 943)

Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Θ. Ξανθόπουλος

Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

Πλαίσιο: ΠΕΝΕΔ/1989

Το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων πληροφορικής (σχεσιακές βάσεις δεδομένων) για τη διαχείριση των υδρολογικών δεδομένων της χώρας και σε πρώτη φάση των υδρομετρικών πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη προγραμμάτων για εισαγωγή, έλεγχο και παρουσίαση των δεδομένων καθώς και εξαγωγή δευτερογενών πληροφοριών (παροχή από στάθμη). Ειδικότερα περιλαμβάνει: (1) σύνταξη προδιαγραφών, τεκμηριωμένη επιλογή, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συγκεκριμένα συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων για τη στήριξη της βάσης δεδομένων, (2) σχεδιασμό σχήματος βάσης δεδομένων και καθορισμό φυσικών οντοτήτων σχεσιακών εξαρτήσεων φυσικού και λογικού επιπέδου, (3) ανάπτυξη προγραμμάτων για την εισαγωγή και τον προκαταρκτικό έλεγχο των υδρολογικών δεδομένων στη βάση, καθώς επίσης και τη μετατροπή δεδομένων που ήδη υπάρχουν σε άλλα λειτουργικά συστήματα, (4) ανάπτυξη προγραμμάτων για την εξαγωγή δευτερογενών υδρολογικών πληροφοριών, από τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί (π.χ. εξαγωγή ωριαίων παροχών από τις υδρομετρήσεις και τις ταινίες των σταθμηγράφων), και (5) ανάπτυξη προγραμμάτων για τη συστηματική παρουσίαση-έκδοση των πρωτογενών υδρολογικών δεδομένων και των στατιστικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και τυποποίηση των κυρίων ερωτήσεων προς τη βάση δεδομένων (πχ μέσες παροχές, μέγιστες παροχές, συσχέτιση παροχών μεταξύ θέσεων ή λεκανών κτλ).

Έγγραφα: