Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προκαταρκτική μελέτη

[proj_id=52]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1980–Απρίλιος 1980

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου

Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες

Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθετήσεις χειμάρρων, αντλιοστάσιο ακαθάρτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Αξιολόγηση υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου και ένταξη μικρού μέρους του στο νέο αποχετευτικό σύστημα.

Έγγραφα: