Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη

[proj_id=53]

Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 1982–Ιανουάριος 1983

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου

Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες

Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθετήσεις χειμάρρων, αντλιοστάσιο ακαθάρτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Αξιολόγηση υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου και ένταξη μικρού μέρους του στο νέο αποχετευτικό σύστημα. Κάτοικοι: 7 500. Προϋπολογισμός έργου: 272 500 000 δραχμές.

Έγγραφα: