Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία

[proj_id=7]

Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1997–Ιανουάριος 1999

Προϋπολογισμός: 21 004 000 DRS (περίπου €68 100)

Ανάθεση: Τμήμα Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων και Μαθηματικών Ομοιωμάτων

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Ι. Ναλμπάντης

Το έργο περιλαμβάνει εισαγωγή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδομένων από το αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τις ποσότητες απολήψεων νερού στην περιοχή της Θεσσαλίας (επιφανειακά και υπόγεια νερά από γεωτρήσεις, συλλογικές ή ιδιωτικές). Επίσης περιλαμβάνει οργάνωση των δεδομένων σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, καθώς και αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων, από την οποία προκύπτουν με ημιεμπειρικές μεθόδους εκτιμήσεις της εξατμοδιαπνοής της περιοχής.

Έγγραφα: