Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

[proj_id=8]

Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 1993–Σεπτέμβριος 1995

Προϋπολογισμός: 85 000 000 DRS (περίπου €317 177)

Ανάθεση:

  1. Υπουργείο Γεωργίας
  2. Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας
  3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
  4. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
  5. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

Το έργο είναι συμπληρωματικό του ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ. Το αντικείμενο αυτού του έργου αφορά σε προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού και στην πιλοτική εισαγωγή δεδομένων στην τράπεζα δεδομένων που αναπτύσσεται στα πλαίσια του κυρίως έργου. Η εισαγωγή δεδομένων δίνει την δυνατότητα αφενός του ελέγχου των λειτουργιών της κατανεμημένης βάσης δεδομένων και του δικτύου ευρείας περιοχής, και αφετέρου της επιχειρησιακής χρήσης της σχετικής υποδομής.

Έγγραφα: