Αποτελέσματα της μοντελοποίησης της βροχής - Μονομεταβλητή και πολυμεταβλητή στοχαστική μοντελοποίηση της βροχής

N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Some results on rainfall modelling - Univariate versus multivariate stochastic modelling of rainfall, 5th Meeting of AFORISM, Cork, Ireland, University College Cork, 1993.

[Αποτελέσματα της μοντελοποίησης της βροχής - Μονομεταβλητή και πολυμεταβλητή στοχαστική μοντελοποίηση της βροχής]

[doc_id=104]

[Αγγλικά]

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ισχυρών βροχοπτώσεων της λεκάνης Ευήνου κατά τύπο καιρού. Στο δεύτερο μέρος συγκρίνεται η συμπεριφορά πολυμεταβλητών και μονομεταβλητών μοντέλων βροχής με στόχο να διαπιστωθεί αν η χρήση πολυμεταβλητών μοντέλων είναι πλεονεκτικότερη στην βραχυπρόθεσμη στοχαστική πρόγνωση της εξέλιξης της βροχής. Διαπιστώνεται ότι η χρήση πολυμεταβλητών μοντέλων δεν έχει πρακτικά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι η μεταφορά πληροφορίας από γειτονικούς βροχομετρικούς σταθμούς δεν μειώνει τη διασπορά των ωριαίων υψών βροχής κατά τη στοχαστική προσομοίωσή τους. Επίσης γίνεται προσαρμογή του Μοντέλου Ομοιοθεσίας Υετογραφήματος Καταιγίδας (Scaling Model of Storm Hyetograph) στη λεκάνη του ποταμού Reno (Ιταλία), με ικανοποιητικά αποτελέσματα, και χρησιμοποιείται το μοντέλο αυτό για τη στοχαστική πρόγνωση της εξέλιξης της βροχής.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Nalbantis, I., Real-time flood forecasting with the use of inadequate data, Hydrological Sciences Journal, 45(2), 269-284, 2000.