Στοχαστική δομή ισχυρών καταιγίδων κατά τύπο καιρού

N. Mamassis, et D. Koutsoyiannis, Structure stochastique de pluies intenses par type de temps, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 301–313, doi:10.13140/RG.2.1.3643.6726, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.

[Στοχαστική δομή ισχυρών καταιγίδων κατά τύπο καιρού]

[doc_id=39]

[Γαλλικά]

Μελετάται η επίδραση των τύπων καιρού στη στοχαστική δομή των ισχυρών επεισοδίων βροχής. Χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα από τρεις βροχογράφους της λεκάνης του ποταμού Ευήνου, ενώ οι αντίστοιχοι τύποι καιρού έχουν καθοριστεί με βάση την κατάταξη Μαχαίρα. Αρχικά, υπολογίζεται η συχνότητα εκδήλωσης ισχυρής καταιγίδας για κάθε τύπο καιρού, η οποία αποδεικνύεται ότι επηρεάζεται σημαντικά από τον τύπο καιρού που επικρατεί. Στη συνέχεια, υπολογίζονται διάφορες στατιστικές παράμετροι χαρακτηριστικών μεγεθών του επεισοδίου βροχής (διάρκειας, ολικού και ωριαίου ύψους βροχής) καθώς και οι δομές αυτοσυσχέτισης και ετεροσυσχέτισης των ωριαίων υψών βροχής. Για την ανίχνευση ενδεχόμενων στατιστικά σημαντικών διαφορών στα χαρακτηριστικά αυτά του επεισοδίου βροχής για διαφορετικούς τύπους καιρού εφαρμόζονται κατάλληλες στατιστικές δοκιμές και γίνεται ανάλυση διασποράς. Αποδεικνύεται ότι οι τύποι καιρού εξηγούν σημαντικό ποσοστό της διασποράς στη διάρκεια του επεισοδίου βροχής (ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο) αλλά όχι και στα άλλα χαρακτηριστικά του.

PDF Πλήρες κείμενο (1409 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3643.6726

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Influence of atmospheric circulation types in space-time distribution of intense rainfall, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 101 (D21), 26267–26276, 1996.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Stehlik, J., and A. Bardossy, Multivariate stochastic downscaling model for generating daily precipitation series based on atmospheric circulation, Journal of Hydrology, 256(1-2), 120-141, 2002.