Διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για τον ανασχεδιασμό της ύδρευσης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

Β. Μπέσιου, Διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για τον ανασχεδιασμό της ύδρευσης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010.

[doc_id=1056]

[Ελληνικά]

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, λόγω παλαιότητας, παρουσιάζει φαινόμενα υποβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε ορισμένα σημεία με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι ανάγκες των καταναλωτών προς πόση. Αρχικά, λοιπόν, μετά από μια αναζήτηση σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις που επικρατούν στο θέμα του σχεδιασμού των δικτύων ύδρευσης, διερευνήθηκε η λειτουργία ενός διπλού δικτύου ύδρευσης εντός της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου το οποίο περιελάμβανε την κατασκευή ενός νέου δικτύου πόσιμου νερού και τη χρησιμοποίηση του υφιστάμενου δικτύου ως δευτερεύοντος με σκοπό να καλύπτει όλες τις άλλες δραστηριότητες εκτός της πόσης και της προσωπικής υγιεινής. Ο σχεδιασμός αυτού του νέου δικτύου έγινε με το υπολογιστικό πρόγραμμα EPANET (U.S. Environmental Protection Agency), στο οποίο εισήχθησαν τα κατάλληλα δεδομένα. Με βάση την ανάλυση μέσω του προγράμματος προέκυψαν τα στοιχεία διαστασιολόγησης του νέου δικτύου. Εναλλακτικά, εξετάστηκαν δύο ακόμα λύσεις οι οποίες αφορούσαν στη χρησιμοποίηση του νερού του υφιστάμενου δικτύου. Αυτές ήταν η τοποθέτηση ειδικών φίλτρων καθαρισμού του νερού και εγκατάσταση ψυκτών εμφιαλωμένου νερού και δικτύου. Οι υπολογισμοί για τις δύο αυτές λύσεις, έγιναν με βάση τα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Μετά από την παράθεση των λύσεων αυτών, πραγματοποιήθηκε μια τεχνικοοικονομική διερεύνηση η οποία είχε σκοπό σκοπός μια προσεγγιστική εκτίμηση των δαπανών κατασκευής–αγοράς και των λειτουργικών εξόδων της κάθε προτεινόμενης λύσης.

PDF Πλήρες κείμενο (8100 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: