Διερεύνηση εμπειρικών σχέσεων για την εκτίμηση των πλημμυρικών αιχμών στην Κύπρο

Ε. Γαλιούνα, Διερεύνηση εμπειρικών σχέσεων για την εκτίμηση των πλημμυρικών αιχμών στην Κύπρο, Μεταπτυχιακή εργασία, 169 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2011.

[doc_id=1111]

[Ελληνικά]

Η παρούσα εργασία προέκυψε μετά από προσωπική συνεννόηση με τους αρμόδιους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων της Κύπρου και αποτελεί ένα αντικείμενο το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους υδρολόγους μηχανικούς, κυριότερα σε επίπεδο εκπόνησης μελετών. Στόχος είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της ορθολογικής μεθόδου για τον καθορισμό των παροχών αιχμής σε υδρολογικές λεκάνες της Κύπρου και η δυνατότητα εκτίμησης των αιχμών χρησιμοποιώντας, κατά βάση, τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά των λεκανών. Αρχικά εξετάστηκε η περίπτωση προσαρμογής θεωρητικής κατανομής στα δείγματα των διαθέσιμων χρονοσειρών παροχής και στη συνέχεια διερευνήθηκε η δυνατότητα καθορισμού σχέσεων υπολογισμού του χρόνου συρροής οι οποίες να βελτιστοποιούν την ορθολογική μέθοδο. Αν και οι μεθοδολογίες που προτείνονται είναι σε πρωταρχικό στάδιο, φαίνεται ότι είναι δυνατόν να δώσουν ικανοποιητικές εκτιμήσεις όσον αφορά τον υπολογισμό των πλημμυρικών αιχμών, λαμβανομένου υπόψη ότι οι σχέσεις που προτείνονται, για τον χρόνο συρροής, προέκυψαν από δεδομένα πεδίου της περιοχής στην οποία απευθύνονται. Πρόκειται για μια εργασία η οποία μπορεί ουσιαστικά να διαχωριστεί σε δυο επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται κατά βάση η επεξεργασία των αρχικών δεδομένων (τα οποία είναι χρονοσειρές μηνιαίων παροχών αιχμής καθώς και χάρτες επιφανειακής φυσιογραφικών χαρακτηριστικών του νησιού όπως χρήσεις γης, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, γεωλογικοί σχηματισμοί κ.ά.) καθώς και η δημιουργία νέων χαρτών (π.χ. χάρτης αριθμού καμπύλης απορροής, χάρτης συντελεστή απορροής), η επιλογή των λεκανών απορροής των κατάλληλων για επεξεργασία των δεδομένων τους αλλά και η πραγματοποίηση υδρολογικών υπολογισμών για τις λεκάνες αυτές. Στη δεύτερη ενότητα πραγματοποιείται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των υδρολογικών υπολογισμών. Αφορά κυρίως στη διερεύνηση του κατά πόσον οι υφιστάμενες σχέσεις υπολογισμού του χρόνου συρροής προσαρμόζονται ικανοποιητικά στα δεδομένα της Κύπρου ενώ στη συνέχεια εξετάζονται νέες εμπειρικές σχέσεις για τον υπολογισμό του χρόνου συρροής οι οποίοι προκύπτουν αποκλειστικά από γραμμική συσχέτιση και βελτιστοποίηση των φυσιογραφικών δεδομένων των λεκανών της Κύπρου. Τέλος προτείνεται εμπειρική μεθοδολογία υπολογισμού των πλημμυρικών αιχμών Κυπριακών λεκανών απορροής με βάση τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά τους.

PDF Πλήρες κείμενο (4455 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. E. Galiouna, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and K. Aristeidou, Investigation of extreme flows in Cyprus: empirical formulas and regionalization approaches for peak flow estimation, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 2077, European Geosciences Union, 2011.