Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Κάλμαν φίλτρου στο ευθύ και αντίστροφο υπόγειο πρόβλημα

E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Benefits from using Kalman filter in forward and inverse groundwater modelling, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-2212, doi:10.13140/RG.2.2.28114.15040, European Geosciences Union, 2011.

[Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Κάλμαν φίλτρου στο ευθύ και αντίστροφο υπόγειο πρόβλημα]

[doc_id=1123]

[Αγγλικά]

Στις εφαρμογές των υπόγειων υδάτων, το φίλτρο Kalman έχει εφαρμοστεί επιτυχώς τόσο στο ευθύ όσο και στο αντίστροφο πρόβλημα. Η εφαρμογή του φίλτρου Kalman στο αντίστροφο πρόβλημα χωρίζεται στην άμεση και την έμμεση. Στην άμεση, το ίδιο το φίλτρο βαθμονομεί αυτόματα τις παραμέτρους του μοντέλου με βάση την απόκλιση των μετρήσεων από τις εκτιμήσεις της τρέχουσας κατάστασης. Στην έμμεση, η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου γίνεται από έναν ανεξάρτητο αλγόριθμο βελτιστοποίησης ο οποίος επιχειρεί την ελαχιστοποίηση των διαφορών μεταξύ των πραγματικών μετρήσεων και των τιμών που παράγει το φίλτρο. Στη μελέτη αυτή εξετάζουμε πως επηρεάζουν οι παράμετροι του φίλτρου Kalman την αποτελεσματικότητα του σε εφαρμογές υπόγειας υδρολογίας τόσο ως προς το ευθύ όσο και ως προς το αντίστροφο πρόβλημα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28114.15040

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Chang, S.-Y., and S. Latif, Use of Kalman filtering and particle filtering in a benzene leachate transport model, Study of Civil Engineering and Architecture, 2 (3), 49-60, 2013.

Κατηγορίες: Υπόγεια νερά