Υδρολογία και Αλλαγή (Διάλεξη στην ολομέλεια του συνεδρίου)

D. Koutsoyiannis, Hydrology and Change (Plenary lecture), IUGG 2011, Melbourne, doi:10.13140/RG.2.1.3685.6568, International Union of Geodesy and Geophysics, 2011.

[Υδρολογία και Αλλαγή (Διάλεξη στην ολομέλεια του συνεδρίου)]

[doc_id=1135]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3685.6568

Σημείωση:

Δείτε την αξιολογημένη έκδοση αυτού του άρθρου (δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό):

Koutsoyiannis, D., Hydrology and Change, Hydrological Sciences Journal, 58 (6), 1177–1197, 2013.