Σημειώσεις Υδρομετεωρολογίας - Μέρος 1

Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Υδρομετεωρολογίας - Μέρος 1, Εκδοση 2, 157 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.

[doc_id=116]

[Ελληνικά]

Η πρώτη σειρά σημειώσεων υδρομετεωρολογίας περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο δίνονται οι ορισμοί και ένα σύντομο ιστορικό, και εξετάζονται οι μετεωρολογικές μετρήσεις, ο υδρολογικός κύκλος και η ποσοτική έκφραση των συνιστωσών του. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας και περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες της θερμοδυναμικής και ρευστοδυναμικής, τους νόμους της θερμοδυναμικής, τις έννοιες των τέλειων αερίων και της καταστατικής εξίσωσής τους, την ειδική θερμότητα, τις θερμοδυναμικές μεταβλητές κατάστασης, τις ιδιότητες του αέρα με υγρασία, τις μεταβολές κατάστασης και φάσης στην ατμόσφαιρα, τα θερμοδυναμικά διαγράμματα με έμφαση στο τεφίγραμμα, την κατακόρυφη μεταβολή των θερμοδυναμικών μεταβλητών, την ατμοσφαιρική ευστάθεια και αστάθεια και την έννοια του κατακρημνίσιμου νερού. Στο τρίτο κεφάλαιο θίγονται οι διεργασίες μεταφοράς και ειδικότερα η αλληλεπίδραση ατμόσφαιρας και εδάφους-φυτοκάλυψης-υδάτινων επιφανειών, η ανταλλαγή μάζας, ορμής, αισθητής και λανθάνουσας θερμότητας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εξάτμιση και διαπνοή με έμφαση στην ποσοτική έκφραση της διαθέσιμης ακτινοβολίας για εξάτμιση, το ενεργειακό ισοζύγιο, τη μεταφορά μάζας, τις μετεωρολογικές παραμέτρους που επηρεάζουν την εξάτμιση, και τις συνδυαστικές μεθόδους εκτίμησης της εξατμοδιαπνοής σε υδάτινες επιφάνειες και καλλιέργειες. Το πέμπτο κεφάλαιο καλύπτει την έννοια της πιθανής μέγιστης κατακρήμνισης, τις διάφορες, υδρομετεωρολογικές και στατιστικές, μεθοδολογίες εκτίμησής της, καθώς και μια κριτική θεώρηση των σχετικών εννοιών και εκτιμήσεων και την ένταξή τους σε ένα πιθανοθεωρητικό πλαίσιο.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν ύλη του μαθήματος "Υδρομετεωρολογία" που διδάσκεται στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων".

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and A. Langousis, Precipitation, Treatise on Water Science, edited by P. Wilderer and S. Uhlenbrook, 2, 27–78, doi:10.1016/B978-0-444-53199-5.00027-0, Academic Press, Oxford, 2011.
2. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Extreme rainfall: Global perspective, Handbook of Applied Hydrology, Second Edition, edited by V.P. Singh, 74.1–74.16, McGraw-Hill, New York, 2017.
3. D. Koutsoyiannis, Rethinking climate, climate change, and their relationship with water, Water, 13 (6), 849, doi:10.3390/w13060849, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Laio, F., P. Allamano and P. Claps, Exploiting the information content of hydrological "outliers" for goodness-of-fit testing, Hydrol. Earth Syst. Sci.,14, 1909-1917, doi: 10.5194/hess-14-1909-2010, 2010.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Υδρομετεωρολογία