Διερεύνηση παραμέτρων υδρολογικού σχεδιασμού με χρήση συνθετικών μοναδιαίων υδρογραφημάτων, μέσω ανάλυσης χαρακτηριστικών πλημμυρικών επεισοδίων στην πειραματική λεκάνη Λυκορέματος Πεντέλης

Μ. Μαθιουδάκη, Διερεύνηση παραμέτρων υδρολογικού σχεδιασμού με χρήση συνθετικών μοναδιαίων υδρογραφημάτων, μέσω ανάλυσης χαρακτηριστικών πλημμυρικών επεισοδίων στην πειραματική λεκάνη Λυκορέματος Πεντέλης, Μεταπτυχιακή εργασία, 198 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2012.

[doc_id=1197]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση μεθόδων υδρολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στην επεξεργασία ιστορικών πλημμυρικών γεγονότων στην πειραματική λεκάνη της Ραφήνας. Για το σκοπό αυτό, έγινε συλλογή στοιχείων από δύο υδρομετρικούς και τέσσερις βροχομετρικούς σταθμούς της περιοχής της Ραφήνας Αττικής και εξονυχιστική ανάλυση επιλεγμένων επεισοδίων. Για κάθε επεισόδιο, διαχωρίστηκαν το ενεργό από το ολικό υετόγραμμα, καθώς και η άμεση απορροή από το ολικό υδρογράφημα. Για τον μετασχηματισμό της ενεργού βροχόπτωσης σε πλημμυρική απορροή, εφαρμόστηκαν υφιστάμενες βιβλιογραφικές μέθοδοι που βασίζονται στη χρήση συνθετικών μοναδιαίων υδρογραφημάτων (ΣΜΥ), καθώς και μια απλή παραμετρική μέθοδος που εκτιμά το ΣΜΥ της λεκάνης συναρτήσει του χρόνου συγκέντρωσης. Στα πλαίσια της εργασίας συγκρίθηκαν οι διάφορες προσεγγίσεις, με κριτήριο την αναπαραγωγή των ιστορικών πλημμυρογραφημάτων, και έγιναν συσχετίσεις των τιμών των βελτιστοποιημένων παραμέτρων με χαρακτηριστικά μεγέθη, όπως η παροχή αιχμής. Από τις αναλύσεις προέκυψαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα, που καταδεικνύουν ότι πολλές από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές στον υδρολογικό σχεδιασμό, οι οποίες βασίζονται στην εφαρμογή τυπικών βιβλιογραφικών προσεγγίσεων, είναι εντελώς ακατάλληλες και απαιτούν ευρύτερη αναθεώρηση.

PDF Πλήρες κείμενο (6970 KB)

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. M. Mathioudaki, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Investigation of hydrological design practices based on historical flood events in an experimental basin of Greece (Lykorema, Penteli), Advanced methods for flood estimation in a variable and changing environment, Volos, University of Thessaly, 2012.