Μοντέλο Επιμερισμού Σημειακής Βροχόπτωσης

Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο Επιμερισμού Σημειακής Βροχόπτωσης, Διδακτορική διατριβή, 310 pages, doi:10.12681/eadd/0910, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1988.

[doc_id=120]

[Ελληνικά]

Αναπτύσσεται ένα μοντέλο παραγωγής συνθετικών χρονοσειρών βροχόπτωσης σε ωριαία κλίμακα, που χρησιμοποιεί μια ειδική τεχνική επιμερισμού (disaggregation), σύμφωνα με την οποία ένα γνωστό άθροισμα στοχαστικών μεταβλητών (π.χ. μηνιαία βροχόπτωση) αναλύεται στις επιμέρους συνιστώσες του (π.χ. ωριαία βροχόπτωση). Η διατριβή περιλαμβάνει τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος θεμελιώνεται θεωρητικά το προτεινόμενο γενικό μοντέλο επιμερισμού και αναπτύσσονται οι υπολογιστικοί αλγόριθμοι για την εφαρμογή του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού είναι η βήμα-προς-βήμα πορεία του και η δυναμική μεταβολή των παραμέτρων του σε κάθε βήμα. Το μοντέλο αποδείχτηκε ιδιαίτερα κατάλληλο για ακολουθίες μεταβλητών με συναρτήσεις κατανομής γάμα, και στο σημείο αυτό καλύπτει ένα κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεδομένου ότι τα κλασικά μοντέλα επιμερισμού προσομοιώνουν μεταβλητές με κανονικές κατανομές. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση της στοχαστικής δομής της βροχόπτωσης, από την ωριαία μέχρι τη μηνιαία κλίμακα, και την κατάρτιση ενός μαθηματικού μοντέλου που την περιγράφει. Η σχετική εργασία βασίστηκε σε βροχομετρικά δεδομένα του ελλαδικού χώρου (λεκάνη Αλιάκμονα). Πιο συγκεκριμένα τα επιμέρους αντικείμενα που καλύπτονται είναι: (α) ο ορισμός και το κριτήριο εξακρίβωσης του επεισοδίου βροχής, (β) η μελέτη της βασικής ανέλιξης της πραγματοποίησης της βροχής στο χρόνο, (γ) η μελέτη της κατανομής του ύψους βροχής σε συνάρτηση και με τη διάρκεια της, (δ) η ανάλυση της εσωτερικής λεπτής δομής του επεισοδίου βροχής, (ε) η μελέτη της βροχής σε μηνιαία βάση και (στ) η σύνδεση των παραπάνω αναλύσεων σε ένα μοντέλο, η συστηματική εξέταση των παραμέτρων του μοντέλου και η ανάπτυξη αλγορίθμων για την εκτίμηση τους. Το τρίτο μέρος αποτελεί τη σύνθεση των δύο προηγούμενων, και περιλαμβάνει το τελικό επιμεριστικό σχήμα της βροχόπτωσης. Το σχήμα αυτό κωδικοποιήθηκε σε πρόγραμμα υπολογιστή (γλώσσα προγραμματισμού Pascal), και εφαρμόστηκε ως γεννήτρια συνθετικών χρονοσειρών μηνιαίας βροχής, επεισοδίων βροχής και ωριαίας βροχής. Οι συνθετικές αυτές χρονοσειρές ελέγχθηκαν ως προς τη συμφωνία τους με τα θεωρητικά προβλεπόμενα χαρακτηριστικά του συνόλου των μεταβλητών που χαρακτηρίζουν τη βροχόπτωση, και οι έλεγχοι έδωσαν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα (αποδοχή των σχετικών στατιστικών υποθέσεων σε επίπεδα σημαντικότητας 5%-10%).

PDF Πλήρες κείμενο (18575 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/0910

Σημείωση:

Επιβλέπων: Θ. Ξανθόπουλος. Μέλη επιτροπής παρακολούθησης: Μ. Μποναζούντας και Α. Ανδρεαδάκης. Εξωτερικά μέλη εξεταστικής επιτροπής: Δ. Τολίκας και Π. Λατινόπουλος.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, A dynamic model for short-scale rainfall disaggregation, Hydrological Sciences Journal, 35 (3), 303–322, doi:10.1080/02626669009492431, 1990.
2. D. Koutsoyiannis, A nonlinear disaggregation method with a reduced parameter set for simulation of hydrologic series, Water Resources Research, 28 (12), 3175–3191, doi:10.1029/92WR01299, 1992.
3. D. Koutsoyiannis, A stochastic disaggregation method for design storm and flood synthesis, Journal of Hydrology, 156, 193–225, doi:10.1016/0022-1694(94)90078-7, 1994.
4. D. Koutsoyiannis, and A. Manetas, Simple disaggregation by accurate adjusting procedures, Water Resources Research, 32 (7), 2105–2117, doi:10.1029/96WR00488, 1996.
5. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, On the representation of hyetograph characteristics by stochastic rainfall models, Journal of Hydrology, 251, 65–87, 2001.
6. A. Efstratiadis, Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence, Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017, 2014.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Rupp, D. E., R. F. Keim, M. Ossiander, M. Brugnach and J. S. Selker, Time scale and intensity dependency in multiplicative cascades for temporal rainfall disaggregation, Water Resources Research, 45, W07409, doi:10.1029/2008WR007321, 2009.
2. Kalra, A., and S. Ahmad, Evaluating changes and estimating seasonal precipitation for the Colorado River Basin using a stochastic nonparametric disaggregation technique, Water Resources Research, 47, W05555, doi: 10.1029/2010WR009118, 2011.

Κατηγορίες: Στοχαστικός επιμερισμός, Μοντέλα βροχής, Στοχαστική