Τουριστική αξιοποίηση τεχνητών λιμνών. Το παράδειγμα της λίμνης των Πηγών Αώου

Α. Κατσούλης, Τουριστική αξιοποίηση τεχνητών λιμνών. Το παράδειγμα της λίμνης των Πηγών Αώου, MSc thesis, 95 pages, Σεπτέμβριος 2011.

[doc_id=1206]

[Ελληνικά]

Η δημιουργία τεχνητών λιμνών παρόλο που γίνεται με στόχο την ικανοποίηση ορισμένων ανθρώπινων αναγκών, όπως την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την άρδευση κ.α., αποτελεί παράλληλα και ευκαιρία για κάλυψη δευτερευουσών αναγκών του ανθρώπου που αφορούν κυρίως την αναψυχή. Σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει η δυνατότητα για τουριστική αξιοποίηση των τεχνητών λιμνών και στη διπλωματική εργασία αυτή προσεγγίζεται η αντίστοιχη δυνατότητα για την τουριστική αξιοποίηση της τεχνητής λίμνης των Πηγών Αώου. Αρχικά γίνεται μια πλήρης παρουσίαση του υδροηλεκτρικού έργου και του συνολικού Υδροσυστήματος των Πηγών Αώου. Περιγράφονται αναλυτικά τα διάφορα μέρη του, τόσο αυτά που συναποτελούν το τμήμα της τεχνητής λίμνης, όσο και εκείνα του συγκροτήματος με το Σταθμό Παραγωγής ενέργειας. Επισημαίνονται, δε, οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου Υδροσυστήματος έναντι άλλων αντίστοιχων υδροσυστημάτων. Στη συνέχεια επιχειρείται η γνωριμία με τα χαρακτηριστικά της περιοχής της λίμνης, για την οποία γίνεται επισκόπηση της υδρολογίας, του κλίματος, της χλωρίδας και πανίδας, της γεωλογίας, αλλά και των χρήσεων γης, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της και των ιδιομορφιών της ως τμήμα ορισμένων προστατευόμενων περιοχών. Ακολούθως, προβάλλεται και αναλύεται το τοπίο της λίμνης και της παραλίμνιας περιοχής και περιγράφεται η επιρροή που έχει στην καλαισθησία του και το ρόλο του ως πόλο έλξης επισκεπτών η διακύμανση της στάθμης των νερών της λίμνης. Γίνεται, επιπλέον, μια προσπάθεια διατύπωσης κάποιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν τις ενέργειες για τουριστική αξιοποίηση τεχνητών λιμνών, αρχές που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του συγγραφέα της εργασίας αυτής και βασίζονται σε επικρατούσες θεωρήσεις για τον τουρισμό σε τέτοιες ιδιόμορφες περιοχές. Κατόπιν, παρατίθενται δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τουριστικά αξιοποιημένων τεχνητών λιμνών. Το πρώτο αφορά σε τεχνητή λίμνη εντός των συνόρων της χώρας μας, τη λίμνη Πλαστήρα, καταδεικνύοντας την ελληνική προσέγγιση στο θέμα, ενώ το δεύτερο προέρχεται από το εξωτερικό

PDF Πλήρες κείμενο (4644 KB)