Ενεργειακή και οικονομική αποτίμηση των συστημάτων αφαλάτωσης. Εφαρμογή στον Ελλαδικό χώρο

Κ. Ζώταλης, Ενεργειακή και οικονομική αποτίμηση των συστημάτων αφαλάτωσης. Εφαρμογή στον Ελλαδικό χώρο, Μεταπτυχιακή εργασία, 258 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2012.

[doc_id=1233]

[Ελληνικά]

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας αυτής αποτελεί η αποτίμηση των διαφόρων τεχνολογιών αφαλάτωσης με έμφαση στην ενεργειακή κατανάλωση και το κόστος παραγόμενου νερού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συγκρίνονται μεταξύ τους οι κυριότερες διεργασίες αφαλάτωσης βάσει παραμέτρων όπως οι απαιτήσεις χώρου, η ποιότητα του τροφοδοτούμενου και του παραγόμενου νερού, η δυναμικότητα παραγωγής, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο τύπος της διαθέσιμης ενέργειας, η καταναλισκόμενη ενέργεια και το κόστος ανά μονάδα παραγόμενου ύδατος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δύο τελευταίες παραμέτρους, για την εξέταση των οποίων συλλέγεται ένας σημαντικός αριθμός δεδομένων ειδικής ενεργειακής κατανάλωσης και ειδικού κόστους παραγωγής νερού, των κυριοτέρων συστημάτων αφαλάτωσης, από τη σχετική βιβλιογραφία. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται ώστε να εντοπιστούν οι σημαντικότερες τάσεις που παρουσιάζουν και να εκτιμηθεί η επίδραση που έχουν, παράμετροι όπως η διεργασία αφαλάτωσης, η δυναμικότητα του συστήματος, η αλατότητα τους προς αφαλάτωση και του παραγόμενου νερού και η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ενεργειακής τροφοδοσίας, τόσο στην ενεργειακή κατανάλωση όσο και στο κόστος ενός συστήματος αφαλάτωσης. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται να αποκτηθεί μια πληρέστερη και συνολικότερη εικόνα για τις δυνατότητες εγκατάστασης τέτοιων μονάδων , τόσο σε περιοχές με προβλήματα λειψυδρίας, όπως τα «άνυδρα» ελληνικά νησιά, όσο και σε περιοχές που θα μπορούσαν μελλοντικά να παρουσιάσουν προβλήματα υδατικής ανεπάρκειας, όπως τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από το σύνολο των εξεταζόμενων δεδομένων συμπεραίνεται ότι η αφαλάτωση θαλασσινού νερού, εν γένει, μπορεί να επιλύσει με βιώσιμο τρόπο το πρόβλημα της έλλειψης νερού των υπό εξέταση περιοχών, παρέχοντας νερό μέσου κόστους 4,5 $/m3,καταναλώνοντας κατά μέσο όρο ενέργεια 15,28 kWh/m3, επιβαρύνοντας έτσι στον ελάχιστο βαθμό τα ευαίσθητα τοπικά δίκτυα ηλεκτροδότησης και το περιβάλλον, ειδικά στην περίπτωση ενεργειακής τροφοδοσίας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η τεχνολογία της Αντίστροφης Όσμωσης επικρατεί των υπολοίπων λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους επένδυσης και της σχετικά χαμηλής ενεργειακής της κατανάλωσης (4,55 - 8,87 kWh/m3). Η μέθοδος αυτή διαθέτει επίσης περιορισμένες χωρικές απαιτήσεις και παρέχει αξιοπιστία σε όλο το εύρος της δυναμικότητας παραγωγής, παρουσιάζοντας παράλληλα μια εύκολη, σχετικά με τις άλλες μεθόδους, διαδικασία κατασκευής. Τέλος, το κόστος της διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (1- 5,41 $/m3), αν και είναι λίγο υψηλότερο από των υπολοίπων διεργασιών αφαλάτωσης, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερο από το κόστος μεταφοράς νερού (4,91 €/m3 – 8,32 €/m3)

PDF Πλήρες κείμενο (7771 KB)