Επίδραση γεωγραφικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών στο κλίμα

Μ. Αγριοδήμα, Επίδραση γεωγραφικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών στο κλίμα, Μεταπτυχιακή εργασία, 160 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2013.

[doc_id=1379]

[Ελληνικά]

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης γεωμορφολογικών και μικροκλιματικών τοπικών συνθηκών στο παγκόσμιο κλίμα. Η επιλογή των προς μελέτη περιοχών έγινε έτσι, ώστε να αποτελούν στο σύνολό τους ένα ολοκληρωμένο και αντιπροσωπευτικό δείγμα των διαφόρων κλιματικών συστημάτων του πλανήτη. Η ανάλυση περιλαμβάνει τη σύγκριση των δύο βασικότερων κλιματικών χαρακτηριστικών (θερμοκρασία και βροχόπτωση) μεταξύ περιοχών οι οποίες βρίσκονται σε ζώνες πλάτους 500 χιλιομέτρων και καλύπτουν το 0-60°Β και το 10ο-15ο, 30-35°Ν. Δόθηκε έμφαση στη χωρική μεταβολή του θερμοκρασιακού και βροχομετρικού εύρους σε σχέση τόσο με το γεωγραφικό μήκος όσο και με το υψόμετρο. Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης συσχετίστηκαν επίσης με την κλιματική κατάταξη κατά Köppen, καθώς, και με τη γενική παγκόσμια κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Τέλος, προσδιορίστηκαν κατά μήκος οι περιοχές με παρόμοια μηνιαία μεταβλητότητα (εποχικότητα) στη βροχόπτωση. Τα αποτελέσματα της εργασίας δείχνουν σημαντική συσχέτιση του θερμοκρασιακού εύρους με την απόσταση από τη θάλασσα και καμία συσχέτιση με το υψόμετρο. Επιπλέον διακρίνονται κάποιες ιδιαιτερότητες της κατάταξης Köppen που σχετίζονται είτε με τη παγκόσμια γενική κυκλοφορία είτε με μικροκλιματικούς (τοπικούς) παράγοντες της εκάστοτε περιοχής.

PDF Πλήρες κείμενο (11037 KB)