Η χρήση στοχαστικών στοχικών συναρτήσεων σε προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων

P. Kossieris, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The use of stochastic objective functions in water resource optimization problems, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.18578.66249, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Η χρήση στοχαστικών στοχικών συναρτήσεων σε προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων]

[doc_id=1387]

[Αγγλικά]

Τα προβλήματα υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολλαπλών πηγών αβεβαιότητας. Για τον χειρισμό τέτοιων βεβαιοτήτων απαιτείται η υλοποίηση τεχνικών προσομοίωσης Monte Carlo στα πλαίσια ισχυρών μεθόδων βελτιστοποίησης. Εδώ εξετάζουμε τη συνδυασμένη επίδοση αυτών των δύο ισχυρών εργαλείων σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ολικής βελτιστοποίησης, που καλύπτουν από μαθηματικά προβλήματα μέχρι προβλήματα υδρολογικής βαθμονόμησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αβεβαιότητα θεωρείται ρητά, με όρους στοχαστικών στοχικών συναρτήσεων. Ειδικότερα, εξετάζουμε ένα πλήθος συναρτήσεων ελέγχου ώστε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα εναλλακτικών τεχνικών βελτιστοποίησης. Επιπλέον, εξετάζουμε δύο πραγματικά προβλήματα βαθμονόμησης, που αφορούν σε ένα αδιαμέριστο μοντέλο βροχής-απορροής και ένα μοντέλο στοχαστικού επιμερισμού. Αυτά διερευνώνται με διαφορετικά κριτήρια βαθμονόμησης και κάτω από διαφορετικές πηγές αβεβαιότητας, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όχι μόνο η ευρωστία των εξαγόμενων παραμέτρων αλλά και η προγνωστική ικανότητα των μοντέλων.

PDF Πλήρες κείμενο (641 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18578.66249

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Tsoukalas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Surrogate-enhanced evolutionary annealing simplex algorithm for effective and efficient optimization of water resources problems on a budget, Environmental Modelling and Software, 77, 122–142, doi:10.1016/j.envsoft.2015.12.008, 2016.

Κατηγορίες: Βελτιστοποίηση, Εργασίες φοιτητών