Εντροπία, τιμολόγηση και μακροοικονομικά των συστημάτων άντλησης-ταμίευσης

G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy, pricing and macroeconomics of pumped-storage systems, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-15858-6, European Geosciences Union, 2014.

[Εντροπία, τιμολόγηση και μακροοικονομικά των συστημάτων άντλησης-ταμίευσης]

[doc_id=1443]

[Αγγλικά]

Προτείνουμε ένα σχήμα τιμολόγησης για τον εμπλουτισμό της μακροοικονομικής επίδοσης συστημάτων αντλησιοταμίευσης, που βασίζεται στις στατιστικές ιδιότητες τόσο των γεωφυσικών όσο και των οικονομικών μεταβλητών. Το κύριο επιχείρημα αφορά στην ανάγκη ενός πλαισίου οικονομικών τιμών που αφορούν στον βασικό ενεργειακό πόρο. Αυτός ορίζεται ως η πηγή που περιέχει τον λογαριασμό της ενέργειας αναφοράς όλων των εμπλεκόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ελαχιστοποιεί όλη τη σχετιζόμενη αβεβαιότητας. Στην περίπτωση των συστημάτων αντλησιοταμίευσης, η βασική πηγή είναι το νερό των ταμιευτήρων, ως σημείο αναφοράς όλων των συνδεόμενων διαλειπουσών ΑΠΕ. Η αβεβαιότητα όλων των εμπλεκόμενων φυσικών και οικονομικών διεργασιών μπορεί να ποσοτικοποιηθεί στατιστικά μέσω της εντροπίας. Η σχέση μεταξύ των εντροπιών όλων των σχετιζόμενων ΑΠΕ είναι αυτή που σχηματοποιεί το μακροοικονομικό καθεστώς του ενοποιημένου συστήματος νερού και ενέργειας. Συνακόλουθα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εντροπία των προτύπων ανεμου, ηλιακής ακτινοβολίας και βροχόπτωσης, καθώς και η εντροπία των οικονομικών διεργασιών – όπως οι προτιμήσεις της ζήτησης για άμεση ενεργειακή χρήση ή αποθήκευση για μελλοντική διαθεσιμότητα. Στα μακροοικονομικά της αντλησιοταμίευσης, πρέπει ακόμη να εισαχθεί μια τιμή για το έλλειμμα χωρητικότητας των ταμιευτήρων, ώστε να διαμορφωθεί ένα πεδίο τιμολόγησης με άνω και κάτω όρια για τη μακροχρόνια ευστάθεια του εύρους τιμών και την εξασφάλιση θετικών εσόδων καθαρής ενέργειας, που αποτελεί το μείζον ζήτημα στης γενικευμένης ανάπτυξης των τεχνολογιών αντλησιοταμίευσης.

PDF Πλήρες κείμενο: